Dog Bite Lawyer sa Las Vegas, Nevada

Ang mga may-ari ng aso ay may pananagutan sa pagkilala sa personalidad at ugali ng kanilang mga aso at para sa pagpapanatili sa kanila ng maayos na pagpigil. Kung ang kapabayaan ng isang may-ari ng aso ay humantong sa iyong mga pinsala, maaari kang makakuha ng kabayaran para sa iyong mga pinsala, medikal na paggamot, at sakit at pagdurusa.

Bakit Kinagat ng Aso?

Hindi namin nais na madama mong personal kang responsable para sa pag-uugali ng isang aso. Matutulungan ka ng aming mga abogado sa kagat ng aso na matukoy kung bakit ganoon ang reaksyon ng aso, kung paano napigilan ang sitwasyon, at kung sino ang may pananagutan sa pag-uugali ng aso.

Isasaalang-alang namin ang ilang salik kapag sinusuri ang iyong kaso, gaya ng kung tama ang aso sa may-ari:

  • Nag-eehersisyo
  • Nakilala
  • Pinigilan
  • Nakikisalamuha
  • Nabakunahan
  • atbp.

Ang mga partikular na sitwasyong ito ay maaaring makatulong sa amin na matukoy kung ang asong nakipag-ugnayan sa iyo ay isang panganib sa kaligtasan at kung ang may-ari ng aso ay maaaring panagutin para sa iyong mga pinsala.

Makakatulong kami kung ikaw o ang iyong anak ay nasugatan ng aso ng ibang tao. Kumpletuhin ang isang libreng paunang form ng konsultasyon o tawagan ang mga abogado ng kagat ng aso sa Las Vegas sa Richard Harris Personal Injury Law Firm ngayon sa (702) 213-9779. Nakatayo ang aming mga propesyonal sa paggamit, at hindi ka namin ipagpapaliban—humingi ng tulong ngayon.

 

ANO ANG KWENTO MO?

Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.

 


Mga Kagat ng Aso sa Nevada: Sino ang Maaaring Managot?

Mga Istatistika ng Pinsala sa Kagat ng Aso sa Nevada


 

 

Mga Pinsala sa Sasakyan ng Motor

Kabayaran ng mga Manggagawa

Mga Mapanganib na Gamot at Produkto

Mga Aksidente sa Semi Truck

Maling Kamatayan Attorney

Aksidente sa Aviation

Mga Aksidente sa Bus