Madulas at Mahulog

Maaari bang Pananagutan ang isang Nagpapaupa sa isang Aksidente sa Pagkadulas at Pagkahulog?

Ang pagiging kasangkot sa isang aksidenteng madulas at mahulog ay karaniwan, ngunit maaaring maging lubhang nakakatakot dahil maaari itong humantong sa ilang malubhang pinsala. Ang mga pinsalang ito na maaaring magmula sa isang aksidente sa pagkadulas at pagkahulog ay maaaring makapagpigil sa iyo mula sa trabaho at maaaring maging sanhi ng kailangan mo ng medikal na paggamot. Kung ikaw ay umuupa ng isang apartment Maaari bang Pananagutan ang isang Nagpapaupa sa isang Aksidente sa Pagkadulas at Pagkahulog?

Ako ay nasugatan sa aking apartment complex: Ano Ngayon?

Abogado sa Pinsala sa Apartment sa Nevada Ang isang pinsala sa iyong apartment complex ay maaaring pananagutan ng may-ari sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Ang mga may-ari ng ari-arian kabilang ang mga panginoong maylupa ay kinakailangang magbigay ng matirahan at ligtas na kapaligiran at mapanatili ang lugar upang mabawasan ang panganib sa mga residente at bisita. Ang iyong mga pagkakataong magtagumpay sa isang premise liability case Ako ay nasugatan sa aking apartment complex: Ano Ngayon?