Mga tauhan

Dulce Rodriguez

Tagapamahala ng Kaso

Joshua Dahan

Tagapamahala ng Kaso

Lilia Chavez

Tagapamahala ng Kaso

Jessica Balady

Tagapamahala ng Kaso

Ida Tajalli

Tagapamahala ng Kaso

Biridiana Scarr

Tagapamahala ng Kaso

Ethan Berman, Esq.

Rainie Borges

CASE MANAGER

Dorian Vila-Barrios

MGA RECORD

Daisy Sanchez

CASE CONSULTANT

April Rognac

CASE MANAGER

Mariya Malkova, Esq.

Craig L. Hendricks, Esq.

Reagan Kartchner

MGA RECORD

Andrea Gonzalez

COORDINATOR NG PAGSASAMA NG ARI-ARIAN

Alejandra Vazquez

COORDINATOR NG PAGSASAMA NG ARI-ARIAN

Danielle M. Petkovich, Esq.

Claudia Meza

CASE CONSULTANT

Carol Elewski

Paralegal

McKay B. Whitney, Esq.